อบรมอัคคีภัย

เนื่องจากสถานการอุบัติเหตุการเกิดอัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล ในประเทศไทยยังมีสถิติสูงมาโดยตลอด ส่วนใหญ่เหตมักเกิดในอาคารโกดังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอาจมีการเก็บสารเคมีไวไฟหรือวัตถุอันตรายรวมอยู่ด้วยโดยไม่มีการจำแนกการเก็บรักษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน จึงมักทำให้เกิดอัคคีภัยอย่างรุนแรงการดับไฟเป็นไปได้ยากยิ่งตามที่เป็นข่าวมาโดยตลอด ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นวงกว้าง กรมโรงงานได้ออกกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย พศ.๒๕๕๒ และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พศ.๒๕๕๑ ทั้ง๒ฉบับมุ่งเน้นการป้องกันอันตรายจากไฟไหม้และระเบิดเป็นสำคัญ โดยเน้นเรื่องการติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับและแจ้งเหตเพลิงไหม้ กำแพงกันไฟ และ การจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บในอาคารโกดังเก็บวัตถุดิบและผลิจภัณฑ์เพื่อลดความรุนแรงและความเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

MyHome เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญ ของการเรียนรู้และฝึกการระงับเหตุดังกล่าว จึงได้จัดอบรมอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ฯดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง และปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
อบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมภาคปฏิบัติ ดังนี้

 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท เอ
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท บี
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท ซี
 • ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

Back to the Top
Call Now Buttonโทรหาเรา
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube