ภาพกิจกรรม

มนุษย์เราทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหากมีการดำเนินชีวิตตามวงจรของชีวิตที่ปกติและในปัจุจุบันโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Aging Society) ซึ่งวัยผู้สูงอายุนี้ได้ถูกหลายคนมองว่าเป็นวัยที่เป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ โรคหัวใจ เป็นต้น ทางด้านเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งเป็นวัยที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาดังกล่าวซึ่งสามารถทำ ได้หากผู้สูงอายุได้มี การเตรียมตัวที่ดีและมีการทำกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายที่พอเหมาะกับสภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้คำแนะนำของแพทย์บทความนี้ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ วัยผู้สูงอายุกับการมีกิจกรรมทางกาย ในหลายประเด็น ได้แก่ความหมายของผู้สูงอายุ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของวัยผู้สูงอายุทั่วโลก ความจำเป็นที่ผู้สูงอายุต้องออกกำลังกายชนิดของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ หลักแห่งความปลอดภัยในการออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดการพึ่งพาผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ มีคุณค่าและมีความสุขได้เช่นเดียวกับบุคคลวัยอื่นๆ


Back to the Top
Call Now Buttonโทรหาเรา
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube